ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Φόρος Κληρονομιάς:Αποδοχή και Επιβάρυνση στην Κληρονομική Διαδοχή Ακίνητης Περιουσίας

Η κληρονομιά αποτελεί έναν βασικό πυλώνα στη διαχείριση περιουσίας μετά το θάνατο ενός ατόμου. Στην Ελλάδα, η κληρονομιά, ειδικά σε ό,τι αφορά ακίνητη περιουσία, συνοδεύεται από τον φόρο κληρονομιάς, μια σημαντική φορολογική υποχρέωση που πρέπει να τακτοποιηθεί από τους δικαιούχους της κληρονομιάς.

Φόρος κληρονομιάς
Φόρος κληρονομιάς

Τι Είναι ο Φόρος Κληρονομιάς;

Ο φόρος κληρονομιάς είναι ένας φόρος που επιβάλλεται στη μεταβίβαση ακινήτου μέσω κληρονομικής διαδοχής. Αυτό σημαίνει ότι όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει, οι κληρονόμοι του οφείλουν να δηλώσουν την κληρονομιά και να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις προς το κράτος. Ο φόρος κληρονομιάς υπολογίζεται με βάση την αξία της κληρονομούμενης περιουσίας και τη συγγενική σχέση του κληρονόμου με τον αποβιώσαντα.

Πότε και σε Ποια Περιουσιακά Στοιχεία Επιβάλλεται;

Ο φόρος κληρονομιάς επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται στην Ελλάδα και μεταβιβάζεται μέσω κληρονομιάς. Ο φόρος αυτός επιβάλλεται ανεξαρτήτως της υπηκοότητας του κληρονομούμενου και είναι υποχρεωτικός για κάθε δικαιούχο, είτε αυτός κληρονομεί μέσω διαθήκης, είτε μέσω της νομικής διαδοχής που προβλέπει ο νόμος.

Πώς Υπολογίζεται;

Η υπολογιστική μέθοδος του φόρου κληρονομιάς εξαρτάται από την αξία της ακίνητης περιουσίας και τον βαθμό συγγένειας του κληρονόμου με τον αποβιώσαντα. Υπάρχουν διαφορετικές φορολογικές κλίμακες για διαφορετικούς βαθμούς συγγένειας. Επιπρόσθετα, η αξία της κληρονομιάς μπορεί να προσδιοριστεί βάσει της φορολογητέας ή της αγοραίας αξίας του ακινήτου.

Ποιος Είναι Υπόχρεος Πληρωμής;

Ο υπόχρεος για την πληρωμή του φόρου κληρονομιάς είναι ο δικαιούχος της κτήσης, δηλαδή ο ή οι κληρονόμοι που αποδέχονται την κληρονομιά. Σε περίπτωση που υπάρχουν πολλοί κληρονόμοι, ο καθένας ευθύνεται για την πληρωμή του φόρου ανάλογα με το μερίδιο της κληρονομιάς που αποκτά.

Προθεσμίες και Τρόποι Πληρωμής;

Η πληρωμή του φόρου κληρονομιάς μπορεί να γίνει εφάπαξ ή σε δόσεις, ανάλογα με το ποσό του φόρου. Η φορολογική υποχρέωση ξεκινά από τον χρόνο θανάτου του κληρονομούμενου και μπορεί να μετατεθεί σε μεταγενέστερο χρόνο με αντίστοιχη δήλωση του κληρονόμου. Η πληρωμή μπορεί να γίνει μέσω της πλατφόρμας myProperty ή μέσω τραπεζικών μεταφορών.

Δικαιούχοι Απαλλαγής και Εξαιρέσεις;

Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που κάποιοι δικαιούχοι μπορούν να απαλλαγούν από το φόρο κληρονομιάς ή να έχουν μειωμένο φόρο. Αυτές περιλαμβάνουν:

Απόκτηση Α' Κατοικίας: Υπάρχουν αφορολόγητα όρια για την απόκτηση α' κατοικίας, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος του ακινήτου και τα χαρακτηριστικά του δικαιούχου.

Απαλλαγή για Σύζυγο ή Ανήλικο Παιδί: Στην περίπτωση που ο κληρονόμος είναι ο σύζυγος ή ανήλικο παιδί του κληρονομούμενου, απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς εφόσον η αξία της περιουσίας είναι μέχρι 400.000€ για κάθε κληρονόμο.

Αναπηρία: Κληρονόμοι με αναπηρία άνω του 67% δικαιούνται έκπτωση στο φόρο κληρονομιάς που τους αναλογεί.

Εκπρόθεσμη Πληρωμή και Κυρώσεις

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ή πληρωμής του φόρου κληρονομιάς, επιβάλλονται κυρώσεις. Ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης, προβλέπεται πρόστιμο 100€. Επιπλέον, σε περίπτωση ελλιπούς δήλωσης, ενδέχεται να επιβληθούν πρόσθετα πρόστιμα.

Πώς Μπορείς να Πληρώσεις το Φόρο Κληρονομιάς;

Η πληρωμή του φόρου κληρονομιάς μπορεί να γίνει μέσω της πλατφόρμας myProperty.gr, μέσω web banking, μέσω IRIS, ή σε κατάστημα ΕΛΤΑ ή ΟΠΑΠ, εάν δεν διαθέτεις λογαριασμό σε ελληνική τράπεζα.

Ο φόρος κληρονομιάς είναι μια σημαντική νομική και φορολογική υποχρέωση για όσους κληρονομούν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Είναι σημαντικό για τους δικαιούχους να κατανοούν τις υποχρεώσεις τους, τις προθεσμίες και τις πιθανές απαλλαγές ή μειώσεις του φόρου, για να διασφαλίσουν ότι η διαδικασία κληρονομιάς θα είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή.