ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Πως να απαλλαγείς από το ΦΜΑ

Η απαλλαγή από τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτου (ΦΜΑ) χορηγείται κυρίως στην περίπτωση αγοράς πρώτης κατοικίας, αλλά και σε άλλες ειδικές περιστάσεις. Για να δικαιούστε απαλλαγή, πρέπει να πληρείτε ορισμένες προϋποθέσεις.

Faucibus commodo massa rhoncus, volutpat.

Αγορά Πρώτης Κατοικίας: Η απαλλαγή για πρώτη κατοικία δίνεται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  • Ο αγοραστής, ο/η σύζυγος και τα ανήλικα παιδιά δεν πρέπει να έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας, επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη κατοικία που πληροί τις στεγαστικές τους ανάγκες.

  • Δεν πρέπει να έχουν λάβει απαλλαγή για πρώτη κατοικία στο παρελθόν.

  • Δεν πρέπει να έχουν μεταβιβάσει την κυριότητα κατοικίας ή οικοπέδου που πληρούσε τις στεγαστικές ανάγκες τους τα τελευταία 5 έτη.

  • Δεν πρέπει να υπάρχει συγγένεια μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών της μεταβίβασης.

  • Ο αγοραστής πρέπει να κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα επί τουλάχιστον 1 έτος πριν την απαλλαγή ή να έχει πρόθεση μόνιμης εγκατάστασης εντός 2 ετών από την αγορά.

Αφορολόγητο Ποσό: Υπάρχουν συγκεκριμένα αφορολόγητα όρια για την απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτου για αγορά Α’ κατοικίας, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και τον οικογενειακό κατάσταση.

Εάν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση απαλλαγής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η αίτηση για απαλλαγή μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της δήλωσης ΦΜΑ και τη σύνταξη του μεταβιβαστικού συμβολαίου, αλλά πριν την οριστικοποίηση της υπόθεσης.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την επιβεβαίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, εφόσον έχει ήδη καταβληθεί ο φόρος, πραγματοποιείται η επιστροφή του. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που η αξία του ακινήτου υπερβαίνει τα αφορολόγητα όρια, η απαλλαγή χορηγείται μέχρι του αντίστοιχου αφορολόγητου ποσού, και για την επιπλέον αξία οφείλεται ο κανονικός φόρος μεταβίβασης ακινήτου.

Η απαλλαγή από τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτου (ΦΜΑ) για την αγορά πρώτης κατοικίας περιλαμβάνει συγκεκριμένα αφορολόγητα όρια, τα οποία καθορίζονται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό των παιδιών του αγοραστή.

Αφορολόγητα Όρια για Πρώτη Κατοικία

Για Άγαμους Φορολογούμενους: Η αξία της κατοικίας απαλλάσσεται από τον φόρο μέχρι το ποσό των 200.000 ευρώ.

Για Έγγαμους Φορολογούμενους: Το αφορολόγητο ποσό ανέρχεται στις 250.000 ευρώ.

Για Κάθε Παιδί: Υπάρχει προσαύξηση του αφορολόγητου ποσού κατά 25.000 ευρώ για κάθε από τα δύο πρώτα παιδιά και κατά 30.000 ευρώ για κάθε επόμενο παιδί.

Παράδειγμα Απαλλαγής ΦΜΑ

Ας υποθέσουμε ότι ένας έγγαμος φορολογούμενος με δύο παιδιά ενδιαφέρεται να αγοράσει μια κατοικία, η φορολογητέα αξία της οποίας ανέρχεται σε 300.000 ευρώ. Ο φορολογούμενος έχει δικαίωμα σε απαλλαγή για πρώτη κατοικία, αν τηρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις. Έχοντας δύο παιδιά, ο φορολογούμενος δικαιούται αφορολόγητο όριο 300.000 ευρώ (250.000 ευρώ για έγγαμους + 25.000 ευρώ για κάθε παιδί).

Επομένως, για τα πρώτα 300.000 ευρώ της αξίας της κατοικίας, ο φορολογούμενος δεν υποχρεούται να πληρώσει ΦΜΑ. Για το υπόλοιπο ποσό των 50.000 ευρώ, θα πρέπει να καταβάλει ΦΜΑ με τον κανονικό συντελεστή 3%. Οπότε, ο υπολογισμός του ΦΜΑ θα είναι ως εξής:

ΦΜΑ=50.000€×3%=1500€

Έτσι, ο φορολογούμενος θα πρέπει να εξοφλήσει ΦΜΑ 1500 ευρώ για την αγορά της κατοικίας του. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τους δικαιούχους απαλλαγής καθώς μειώνει σημαντικά το συνολικό κόστος απόκτησης της πρώτης κατοικίας.