Πολιτική Απορρήτου

Ποιες προσωπικές σας πληροφορίες συλλέγουμε:
 • Βασικές πληροφορίες, όπως το ονοματεπώνυμό σας
 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως η ταχυδρομική σας διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός τηλεφώνου σας
 • Πληροφορίες σχετικές με τα ιδιοκτησιακά σας στοιχεία, όπως πληροφορίες ακινήτων
 • Τεχνικές πληροφορίες, όπως πληροφορίες από τις επισκέψεις σας στον ιστότοπό μας
 • Πληροφορίες που μας παρέχετε για σκοπούς πώλησης ακινήτων
 • Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς, που τυχόν μας παρέχετε
Με ποιόν τρόπο συλλέγουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες:
 • Όταν συμπληρώνετε τις φόρμες ενδιαφέροντος
 • Όταν κάνετε εγγραφή στο newsletter μας
 • Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε εξατομικευμένες ενημερώσεις όπως στοχευμένες διαφημίσεις
 • Εάν επικοινωνείτε με εμάς (για παράδειγμα, μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο)
Με ποιόν τρόπο συλλέγουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες:
 • Όταν συμπληρώνετε τις φόρμες ενδιαφέροντος
 • Όταν κάνετε εγγραφή στο newsletter μας
 • Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε εξατομικευμένες ενημερώσεις όπως στοχευμένες διαφημίσεις
 • Εάν επικοινωνείτε με εμάς (για παράδειγμα, μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο)
Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων:
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία στις ακόλουθες βάσεις:
 • Για συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις
 • Για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς
 • Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την άσκηση των δικαιωμάτων στον τομέα της απασχόλησης και της νομοθεσίας περί κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται
Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία
Η Protio συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:
 • Για να σας παρέχουμε ενημερωτικά δελτία, ενημερώσεις και άλλες δημοσιεύσεις που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν και για τις οποίες έχουμε εξασφαλίσει τη συναίνεσή σας
 • Για να επικοινωνούμε μαζί σας στα πλαίσια των ακινήτων που θέλετε να πουλήσετε
 • Για σκοπούς πρόσληψης και εκτέλεσης σύμβασης εργασίας
Πόσο καιρό κρατάμε τα προσωπικά σας στοιχεία

Τα προσωπικά σας στοιχεία θα διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται από το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται και χρησιμοποιούνται, λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις για τη διατήρηση των πληροφοριών για ελάχιστο χρονικό διάστημα, τις προθεσμίες παραγραφής για τη λήψη νομικών μέτρων και τις δραστηριότητες της Protio. Με ποιους μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων στην οποία μόνο η Protio έχει πρόσβαση. Ενδεχομένως μπορεί να μοιραστούμε τα στοιχεία σας με τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς ή για λογαριασμό μας ή όπου απαιτείται από το νόμο ή σε σχέση με νομικές διαδικασίες ή για την άσκηση ή την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων. Σε ποιες χώρες μεταφέρουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες Θα μεταφέρουμε τα δεδομένα σας μόνο στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Εάν μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε μια τοποθεσία εκτός του ΕΟΧ, θα εφαρμόσουμε τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία παραμένουν προστατευμένα και ασφαλή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία Χρησιμοποιούμε ποικίλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, μετατροπή ή καταστροφή σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων. Η πρόσβαση στις πληροφορίες του λογαριασμου του πελάτη περιορίζεται σε όσους χρειάζονται πρόσβαση κατά την εκτέλεση της εργασίας τους. Όλοι οι υπάλληλοί μας, καθώς και τυχόν εμπλεκόμενα πρόσωπα στην επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων υποχρεούνται να σέβονται την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων:

Στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι χρήστες μπορούν να ασκήσουν ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργάζονται και διατηρούνται από εμάς. Ειδικότερα, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς. Επίσης, έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο περί προστασίας δεδομένων, να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, τον περιορισμό της επεξεργασίας, καθώς και την παύση χρήσης των δεδομένων αυτών. Διατηρείτε επίσης το δικαίωμα απόκτησης των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς σε δομημένη ηλεκτρονική μορφή. Το δικαίωμα απόκτησης των προσωπικών σας δεδομένων υφίσταται και για τις περιπτώσεις που επιθυμείτε να τα μεταβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά αφορούν τα προσωπικά δεδομένα που έχετε δώσει σε εμάς και τα οποία επεξεργαζόμαστε με βάση τη συγκατάθεσή σας (όπως πληροφορίες για τις προτιμήσεις για το προωθητικό υλικό) ή κάποια συμφωνία μεταξύ μας. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είστε ευχαριστημένος με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Αν αντιτεθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων ή εάν έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία και στη συνέχεια επιλέξετε να την αποσύρετε, θα τηρήσουμε αυτή την επιλογή σύμφωνα με τις νόμιμες υποχρεώσεις. Η ανάκληση της προηγούμενης συγκατάθεσης θα έχει ισχύ για το μέλλον και δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης μέχρι την ημερομηνία της απόσυρσης της. Η αντίρρησή σας (ή η ανάκληση οποιασδήποτε προηγούμενης συναίνεσης) θα μπορούσε να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να εκτελέσουμε τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Σημειώνεται ότι ακόμα και μετά την επιλογή σας να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ενδέχεται να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία στον βαθμό που απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο, ιδίως σε σχέση με την άσκηση και υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας ή την τήρηση των νομικών και κανονιστικών υποχρεώσεων. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας και να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, επικοινωνήστε μαζί μας. Στοιχεία Επικοινωνίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ): [email protected]

Cookies

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για να σας διακρίνει από άλλους χρήστες του ιστότοπού μας και να συλλέξει πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τα πρότυπα συμπεριφοράς των επισκεπτών μας, προκειμένου να αποκτήσει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό επισκέψεων και τις δημοφιλείς σελίδες του ιστότοπού μας.

Πούλησε το ακίνητό σου στην Protio σήμερα

Κάθε 60 δευτερόλεπτα ένας ιδιοκτήτης ακινήτου ζητάει προσφορά από την ομάδα της Protio. Πούλησε και εσύ το ακίνητο σου σήμερα εύκολα, άμεσα και με διαφάνεια.